Zakupy w Księgarni Volumina.pl są krótkie i składają się z kilku kroków.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdą Państwo w naszym poradniku:

Jak kupować? - krok po kroku

Życzymy miłych zakupów

Menu

Kategorie

Dostawa

Indywidualna dedykacja

Opinie o nas

Opinie o księgarni Volumina.pl

Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowego volumina.pl

Sklep internetowy volumina.pl jest prowadzony przez:
volumina.pl Daniel Krzanowski, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Szczecinie prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem HG/035674/95, NIP:851-102-02-61, REGON: 810805320, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księcia Witolda 7-9.
 
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego volumina.pl, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego volumina.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego volumina.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowegovolumina.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Volumina.pl Daniel Krzanowski w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego volumina.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w naszym asortymencie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, którego regulamin dostępny jest na stronie: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SYSTEMU.pdf

§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym volumina.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego volumina.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym volumina.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@volumina.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego volumina.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego volumina.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego volumina.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu oraz zamieszczać materiały (komentarze i ocenę produktów), które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia.

3. Volumina.pl Daniel Krzanowski zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany wnaszym systemie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego volumina.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu internetowego sklep@volumina.pl

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego konta w Sklepie volumina.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym volumina.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 4 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego volumina.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia wyrażonej w kilogramach i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Volumina.pl Daniel Krzanowski zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§ 5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego volumina.pl przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do systemu sklepowego;
b) wybrać produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w biurze firmy przy ulicy Mieszka I 63/64 w Szczecinie, Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres zarejestrowany w Sklepie o gotowości zamówienia do odbioru.
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem UPS lub Paczkomatem InPost Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem. Brak numeru telefonu uniemożliwia wystawienie listu przewozowego UPS oraz otrzymanie kodu SMS do otwarcia paczkomatu.
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Paczkomatu InPost­ – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta punkcie.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie volumina.pl Daniel Krzanowski oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez volumina.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem volumina.pl Daniel Krzanowski o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską pobraniową;

7. W przypadku braku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, w szczególności z powodu awarii maszyn drukarskich, volumina.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta volumina.pl Daniel Krzanowski będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym volumina.pl będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), zamówienie zostanie anulowane.

10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, volumina.pl Daniel Krzanowski zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, volumina.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać mailowo pod adresem sklep@volumina.pl. Nasz pracownik każdorazowo potwierdzi otrzymanie takiego żądania i wprowadzenie zmian w zamówieniu.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w biurze volumina.pl – tylko gotówką.
b) podczas odbioru książek po dostarczeniu firmę kurierską UPS - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu;
c) przed odbiorem zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą lub przelewem automatycznym za pomocą serwisu PayU. W tym przypadku wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez volumina.pl Daniel Krzanowski przelewu bankowego od Klienta lub PayU.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski prosimy o kontakt w celu obliczenia kosztów wysyłki. Przesyłki zagraniczne będą realizowane tylko po zaakceptowaniu przez Klienta kosztu i sposobu wysyłki oraz otrzymaniu przez volumina.pl zapłaty za zamówienie z góry. Przesyłki zagraniczne płatne za pobraniem nie będa realizowane.

3. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu miejsca odbioru zamówienia.

4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym volumina.pl.

5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 8
Czas realizacji zamówień
1. Czas realizacji wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należnej sumy za złożone zamówienie na naszym koncie (przy wyborze opcji "płatne z góry") lub od dnia złożenia zamówienia (przy wyborze opcji "płatne przy odbiorze").

2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót,niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz. 11:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do serwisu po godz. 11:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.

3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu InPost lub firmy kurierskiej UPS pod wskazany przez Klienta adres lub odebrane w biurze wydawnictwa volumina.pl Daniel Krznaowski.

4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej UPS pod wskazany przez Klienta adres.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9
Warunki reklamacji
1. Volumina.pl jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową (brak stron, zła kolejność stron, uszkodzenia oprawy wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przedmiotu do wysyłki). Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep volumina.pl.

2. Volumina.pl Daniel Krzanowski w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty, wraz z dowodem zakupu, do Sklepu i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej UPS lub Paczkomatu InPost reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres vplumina.pl Daniel Krzanowski, Mieszka I 63/64, 71-011 Szczecin (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w biurze wydawnictwa prosimy o odwiezienie go w miejsce odbioru.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta –volumina.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność volumina.pl Daniel Krzanowski z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił volumina.pl za nabycie danego produktu.

§ 10
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się mailowo lub telefonicznie z Działem obslugi klienta. Dane kontaktowe umieszczone sa na stronie internetowej volumina.pl w zakładce „Kontakt”.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie volumina.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi zamawiającemu książki personalizowane poprzez umieszczenie w nich induwidualnych dedykacji (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): zgodnie z art. 10 ust 3 punkt 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.)

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php)

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu wydawnictwu volumina.pl Daniel Krzanowski produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech. Volumina.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego nalezność.
 
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione przedmioty firmie volumina.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
a) w biurze wydawnictwa volumina.pl;
b) po otrzymaniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską, kurierem UPS lub Paczkomatem InPost – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej należy odesłać do volumina.pl Daniel Krzanowski.

8. Volumina.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11 Zwrot należności Klientom
1. Volumina.pl Daniel Krzanowski dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w biurze wydawnictwa volumina.pl i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep volumina.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Volumina.pl Daniel Krzanowski dokona zwrotu pieniędzy na:
a) rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie volumina.pl Daniel Krzanowski nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Volumina.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności może nastąpić gotówką wypłaconą na miejscu;

6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.

§ 12
Promocje
1. Na stronach Sklepu Internetowego volumina.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego volumina.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.

6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 10 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 13 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez volumina.pl Daniel Krzanowski danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez volumina.pl Daniel Krzanowski danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez volumina.pl Daniel Krzanowski i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom handlowym za wyjątkiem firm spedycyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zamówionych produktów.

3. Volumina.pl Daniel Krzanowski przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym volumina.pl.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego volumina.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 14 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym – newsletter. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego volumina.pl, a w szczególności informacje o nowościach wydawniczych, promocjach oraz zdarzeniach losowych mających bezpośredni wpływ na terminy realizacji zamówień.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera kontaktując się z Biurem obsługi klienta.

3. Volumina.pl Daniel Krzanowski nie będzie udostępniać adresów poczty elektronicznej osobom trzecim ani innym podmiotom gospodarczym w celu prowadzenia przez te osoby lub podmioty działalności informacyjnej, reklamowej i handlowej.

§ 15 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego volumina.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Volumina.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Volumina.pl Daniel Krzanowski nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy vlumina.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego volumina.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

7. Volumina.pl Daniel Kzanowski zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Biuro obsługi klienta
+91 831 24 65
Pn-Pt 8:00-16:00