Zakupy w Księgarni Volumina.pl są krótkie i składają się z kilku kroków.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdą Państwo w naszym poradniku:

Jak kupować? - krok po kroku

Życzymy miłych zakupów

Menu

Kategorie

Dostawa

Indywidualna dedykacja

Opinie o nas

Opinie o księgarni Volumina.pl

Polityka prywatności


Polityka ochrony danych osobowych, prywatności i cookies

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego pod adresem volumina.pl, dalej jako: Serwis jest Daniel Krzanowski, prowadzący działalność gospodarczą pn. VOLUMINA.PL Daniel Krzanowski z siedzibą przy ul. Ks. Witolda 7-9, 71-06 Szczecin NIP: 8511020261 zwana dalej Volumina.

2. Użytkownikiem jest każda pełnoletnia osoba fizyczna przeglądająca stronę internetową Serwisu lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

3. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Volumina i stosowania cookies w ramach sklepu internetowego.

4. Sklep internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka”),

b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

c) poprzez gromadzenie logów serwera www.


II. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Volumina dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie do serwera jest szyfrowane, dzięki czemu Użytkownicy Serwisu mogą mieć pewność, że dane przesyłane z lub do serwera nie zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone lub wykorzystane.

2. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

3. Volumina przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez stosowne przepisy. Volumina stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

1. Korzystanie z serwisu VOLUMINA.PL

Dane wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP Komputera i/lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz rejestrowane w logach systemowych), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu, przetwarzane są przez Administratora w celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) rozpatrzenia reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.


2. Założenie konta w Serwisie

1. Użytkownik Serwisu zakładający konto w Serwisie proszony jest o podanie adresu e-mail oraz hasła. Założenie konta w Serwisie w zakresie niezbędnym do jego utworzenia i obsługi nie wymaga podania dodatkowych danych. Jednak wypełnienie formularza kontaktowego zawierającego prośbę o dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane adresowe, dane do wysyłki (jeśli adres dostawy jest inny niż adres płatnika) spowoduje, iż podanie tych danych nie będzie już konieczne przy dokonywaniu przez zalogowanego Użytkownika zamówienia w Serwisie. Podanie danych zawartych w formularzu na poziomie założenia konta jest dobrowolne a ich niepodanie skutkuje koniecznością ich następczego uzupełnienia w momencie składania zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.


2.1. Złożenie zamówienia / realizacja zamówienia / dostawa zamówionego towaru

W celu realizacji zamówienia złożonego przez zalogowanego bądź niezalogowanego Użytkownika przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane adresowe, dane do wysyłki (jeśli adres dostawy jest inny niż adres płatnika).

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przyjęcia i realizacji zamówienia oraz dostawy zamówionego towaru. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia w Serwisie.


2.2. Rozpatrywanie reklamacji

Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację produktu zamówionego w Serwisie. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są dane osobowe Użytkownika podane podczas składania zamówienia w Serwisie oraz dane dotyczące korzystania z usług Serwisu i Administratora będące przedmiotem reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


2.3. Marketing bezpośredni

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług np. przesyłaniem informacji handlowych tzw. newslettera drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są w celu podejmowania działań nakierowanych na pozyskiwanie nowych zamówień przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.


IV. Dostęp , sprostowanie i uzupełnienie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) Volumina zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych, możliwość ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych na żądanie Użytkownika oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

2. Prawo dostępu do danych osobowych obejmuje prawo do uzyskania przez Użytkownika od Volumina potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce- także prawo do informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu a także o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, jeśli dane te są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełniania dotyczących go danych osobowych, jeśli dane te są niekompletne.

4. Prawo do usunięcia danych obejmuje prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych Użytkownika. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Użytkownika Administrator będzie traktować jako żądanie usunięcia konta w Serwisie.

Użytkownik może żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych o ile zachodzi jedna z poniżej wymienionych przesłanek:

a) dane nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,

b) przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody Użytkownika, którą ten następczo wycofał a brak jest innej podstawy przetwarzania danych,

c) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych,

d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w innych celach niż wskazane w lit c) powyżej i sprzeciw ten został uznany za zasadny,

e) dane osobowe były przetwarzane niegodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Administrator może zachować pewne dane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w przypadkach, gdy:

a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, nie dłużej jednak niż na okres 14 dni;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu dotyczących go danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

6. Prawo do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi obejmuje uprawnienie Użytkownika do żądania otrzymania od Administratora jego danych osobowych w formacie pozwalającym na odczyt tych danych przez komputer oraz uprawnienie Użytkownika do żądania przesłania tych danych przez obecnego Administratora bezpośrednio nowemu administratorowi pod warunkiem jednak, że jest to technicznie możliwe.

7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Użytkownikowi w dowolnym momencie i nie wymaga uzasadnienia. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych) wymaga uzasadnienia przez Użytkownika i podlega każdorazowej ocenie przez Administratora.

8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie- w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje w przypadku uznania przez Użytkownika, że jego prawa do ochrony danych osobowych bądź inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie: PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Wszelkie opisane w pkt IV ust. 2-9 operacje na swoich danych osobowych Użytkownik może wykonać w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu w zakładce Moje konto/Moje dane bądź poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, w przypadku funkcjonalności niedostępnych przez Konto Klienta, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 91 886 22 60 lub przesyłając e-mail na adres: info@alimero.pl.

11. Występując z żądaniem, o którym mowa w pkt. IV ust. 2-9 powstaje po stronie Administratora obowiązek ustosunkowania się do tego żądania w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania bądź ilość zgłoszonych żądań Administrator nie będzie w stanie ustosunkować się do żądania w powyższym terminie, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony a czas Administratora na odpowiedź na żądanie przedłużony o kolejne dwa miesiące. Odpowiedź na zgłoszone żądanie skierowana zostanie do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego skierowano wniosek. W przypadku wniosków kierowanych drogą listowną, odpowiedź udzielona zostanie listem zwykłym na wskazany adres korespondencyjny, chyba że z treści listu wynikać będzie wola otrzymania odpowiedzi na wskazany adres e-mail.

12. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie cookies znajduje się w punkcie 14.

13. Volumina nie używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Użytkownika.

14. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić stosowne ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


V. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia a niektórych przypadkach do momentu wycofania wyrażonej zgody (wtedy, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) lub do chwili zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (wtedy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


VI. Udostępnianie danych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji o danych osobowych zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań opartych na właściwej podstawie prawnej w zakresie wynikającym z żądania.

3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podmiotami świadczącymi usługi outsourcingowe dla Volumina tj.:

a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

b) firmom kurierskim (Volumina przekazuje takim firmom informacje adresowe potrzebne do dostarczenia przesyłki),

c) firmom pośredniczącym w płatności za zamówienie i bankom,

d) firmom świadczącym usługi prawne dla Volumina.


VII. Informacja o plikach Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Volumina.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Administratora, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.

8. Należy pamiętać, że ograniczenie przez Użytkownika Serwisu stosowania plików Cookies – poprzez niezaznaczenie ikony ich akceptacji na wyświetlającej się stronie- może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w tym także uniemożliwić korzystanie z pewnych jego funkcji, skutkując niepoprawnym działaniem Serwisu.


VIII. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP lub HTTPS,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP lub HTTPS,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce Użytkownika,

g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.